Afbeelding
Foto:

Gemeente praat over uitvoeringskader participatiewet

ALMELO - Het was zweten geblazen dinsdag in het gemeentehuis; niet alleen vanwege de temperatuur maar ook vanwege de wat zwaardere onderwerpen bij het Politiek Beraad. Bij een extra vergadering werd gepraat over de uitvoeringskaders voor de Participatiewet tot en met 2022.

Werk, inkomen en zorg in de brede zin is een belangrijk thema voor de gemeente Almelo. De Participatiewet regelt een groot aantal taken op het gebied van werk en arbeidsdeelname die de gemeente erbij kreeg de afgelopen jaren, waar Almelo op een goede manier uitvoering aan moet geven. En: het liefst binnen haalbare financiële kaders. Het college van B&W besprak hiervoor het concept uitvoeringskader met de raad, die hierop dan weer feedback kon geven vooruitlopend op definitieve besluitvorming. Geïnteresseerden waren van harte welkom.

Actualiseren
De gemeente was genoodzaakt om de uitvoeringskaders te actualiseren. Het eerdere beleid stamde namelijk al uit 2015, toen de taken op het gebied van re-integratie en participatie van inwoners van het Rijk overgedragen werden naar de gemeente. Almelo heeft de afgelopen jaren uiteraard niet stil gezeten en ook de ontwikkelingen op landelijk niveau stonde niet stil. In het beleid is beschreven hoe de gemeente uitvoering geeft aan deze taken. Iedere inwoner die kán werken moet een goede kans op werk krijgen. En voor inwoners die moeite hebben met regulier werk moeten er ook voldoende mogelijkheden zijn om zinnig aan de slag te kunnen. Een baan betekent namelijk veel meer dan alleen een inkomen; het is ook een goede manier om in de brede zin deel te nemen aan de samenleving en in contact te blijven met anderen. Werk geeft structuur en helpt het zelfbeeld. Almelo ziet goede kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Zo is Almelo dé maakstad van Twente; ruim 4.500 personen werken in de sector high-tech systemen en materialen. Er is ook groei in de industrie, zorg, handel en dienstverlenende sectoren zoals logistiek en ICT. Door vergrijzing en nieuwe banen is er dus zeker behoefte aan personeel. Aan de andere kant zijn er ook relatief veel inwoners zonder betaald werk. Het beter bij elkaar brengen van vraag en aanbod heeft een hoge prioriteit. En als het niet met betaald werk kan, dan kunnen zij via vrijwilligerswerk of op andere manieren een tegenprestatie leveren voor hun uitkering. Verder zijn er ook veranderingen in de arbeidsmarkt op zich. Zo zorgen technologische ontwikkelingen er voor dat jongeren opgeleid worden voor banen zie er nog niet zijn. Ook verdwijnen bepaalde beroepen juist weer en sommige sectoren krimpen. Het is dan ook belangrijk om ook in te zetten op omscholing om zo de vraag en aanbod beter aan te laten sluiten.