Afbeelding
Foto:

Gemeente Almelo lanceert de Zonneladder voor het initiatief opwekken van zonne-energie

ALMELO - De gemeente Almelo gaat gebruik maken van een Zonneladder. Dit afwegingskader beoordeelt de geschiktheid van initiatieven voor locaties om energie op te wekken via zonnepanelen. De Zonneladder kent 3 hiƫrarchische treden: binnen de bebouwde kom, buiten de bebouwde kom en op het maaiveld. "Op deze manier willen we de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in onze stad bewaken, met oog voor het buitengebied en de voor Almelo karakteristieke groene longen", stelt wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid.

In 2023 wil het college van b en w tenminste 20% van het energieverbruik in Almelo hernieuwbaar opwekken. Dit houdt in dat de energie uit bronnen komt zoals zon, wind, biomassa, oppervlakte- of bijvoorbeeld afvalwater. Om deze opgave te realiseren juicht het college initiatieven voor het opwekken van bijvoorbeeld zonne-energie toe. Van Mierlo: "Om bewoners en eigenaren van gebouwen te stimuleren en om te investeren in zonnepanelen, geven we onder meer al informatie over zonnepanelen en ondersteunen we initiatieven als Buurkracht. Maar om de klimaatdoelstellingen te halen, is er meer nodig."

Zonnepanelenvelden
Het college van b en w nu stelt nu spelregels op om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Met name waar het gaat om grotere zonnepanelenvelden (groter dan 1 hectare). Sturing via de Zonneladder biedt bovendien de mogelijkheid om in geval van meerdere initiatieven deze goed tegen elkaar af te kunnen wegen of met elkaar te koppelen. Op die manier voorkomt Almelo versnippering van het landschap. De ladder geldt overigens niet voor zonnepanelen op particuliere daken of bedrijfsperceel, als daarmee voorzien wordt in de eigen energiebehoefte.

Drie treden op de Zonneladder
De beoordeling van een concreet initiatief is sterk afhankelijk van de beoogde locatie. De Zonneladder kent drie stappen. Stap 1 gaat om locaties binnen de bebouwde kom, zoals op daken van huurwoningen, appartementencomplexen, bedrijfsgebouwen, bedrijventerreinen of braakliggende gronden. Tweede trede op de ladder is buiten de bebouwde kom, bijvoorbeeld op daken van agrarische bedrijven of bedrijfskavels. Stap 3 is het maaiveldniveau, waaronder bouwvlakken die bijvoorbeeld grenzen aan agrarische bedrijven. Pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn, komen locaties op een hogere trede in beeld. Voorzien de treden niet dan komt maatwerk in beeld.

Overijssel
De Zonneladder Almelo volgt de Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden van de provincie Overijssel. De Zonneladder is wel geheel verfijnd naar de lokale Almelo situatie.