Afbeelding
Foto:

Provincie opent subsidieregeling voor schaapskuddes

ALMELO - De provincie Overijssel opent een nieuwe subsidieregeling voor gescheperde schaapskuddes. De subsidieregeling geldt voor eigenaren van schaapkuddes. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een periode van vier jaar.

Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten met een van de terrein beherende organisaties, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, voor inzet van de kudde in een Natura2000 gebied. De eigenaar van de schaapskudde moet voor die organisatie ook een (meerjarig) begrazingsplan hebben gemaakt. Het doel van de subsidieregeling die dit voorjaar wordt geopend is om minimaal vijf gescheperde schaapskuddes in Overijssel gedurende vier jaar in stand te houden.

Onderdeel van landschap
Hester Maij, gedeputeerde natuur: "Er is brede steun voor behoud van schaapskuddes in Overijssel. Dat is een goede zaak. Schaapskuddes worden al eeuwenlang ingezet om de natuur en het landschap te beheren. En die belangrijke rol spelen ze nog steeds in onze Natura2000 gebieden. Bovendien zijn de schaapskuddes ook van toeristische waarde, bijvoorbeeld in een gebied als de Sallandse Heuvelrug. Toeristen en bezoekers ervaren de herder met schaapskudde als echt een onderdeel van het landschap. Met de nieuwe regeling zetten we nu een extra stap door de subsidie rechtstreeks te verlenen aan de eigenaar van een schaapskudde."

Natura2000 gebieden
Natura2000 gebieden waar het beheer en behoud van heide speelt zijn: Vecht en Beneden Regge (Lemelerberg), Sallandse Heuvelrug, Buurserzand-Haaksbergerveen, Bergvennen, Springendal en Dal van de Mosbeek, De Borkeld en Wierdense Veld. Naast traditionele kuddes met herder, kent Overijssel ook begrazingsbedrijven die op vergelijkbare wijze begrazing kunnen uitvoeren voor een terrein beherende organisatie. De regeling staat open voor deze bedrijven als zij aan de in de regeling gestelde voorwaarden kunnen voldoen. Aanvragers van de subsidie zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken met een terrein beherende organisatie. De subsidie bestaat uit een vast bedrag van maximaal €30.000,- per schaapskudde per jaar, met een maximum subsidie van €120.000 per aanvraag. Voor deze nieuwe regeling subsidieerde Overijssel schaapskuddes niet rechtstreeks, maar ontving Staatsbosbeheer voor twee gebieden een bijdrage om schaapskuddes in te zetten.