Afbeelding
Foto:

Tientallen beleidsambtenaren op straat en Scoop aan leiband

Almelo - De gemeente gaat Almelo gaat duchtig in eigen vlees snijden om de financiële tekorten drastisch te lijf te gaan. Naar verwachting moeten tussen de veertig en zeventig beleidsmedewerkers afvloeien. Alle vier de directeuren van dienst verdwijnen van hun plek.

De gemeenteraad vergadert volgende week donderdag over de Perspectiefnota (huidig tekort 7,5 miljoen) en dan komt ook de ambtelijke formatie in beeld. Er gaan stemmen op de welzijnskoepel Scoop in (het stad)huis te halen, al was het maar om grip op deze moloch te krijgen, de effectiviteit te meten en de democratische controle op de gang der dingen te vergroten, want uit diepgaand onderzoek naar grote subsidieontvangers, zoals Scoop, komt een onthutsend beeld naar voren. 'Terugkoppeling vindt door de instellingen plaats door tussentijdse (voortgangs)gesprekken en de ingediende jaarstukken. In de jaarrekeningen en jaarverslagen wordt in beschrijvende zin en door middel van aantallen in tabellen de uitvoering van de activiteiten weer gegeven. Jaarstukken zijn zeer financieel van aard en in de toelichtingen wordt nauwelijks ingegaan op de effecten van de uitgevoerde activiteiten. (...) Het is lastig om bij een maatschappelijke vraag het maatschappelijk effect te meten, te volgen en vast te stellen.'

Volkomen duister IS hoe de gemeente de 'prestaties' van de grote subsidieontvangers meet. Laat staan dat de gemeenteraad er zicht op heeft en goede afwegingen kan maken. 'De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de gewenste (maatschappelijke) effecten en de doelstellingen van het beleid. Gesubsidieerde instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten en het bereiken van resultaten, die bijdragen aan het behalen van de door de gemeente geformuleerde doelstellingen en effecten. In de raad wordt niet gesproken over de jaarverslagen van de gesubsidieerde instellingen. (…) Ten aanzien van controlerende rol van de raad wordt de raad slechts weinig geïnformeerd over verantwoordingsstukken van de gesubsidieerde instellingen. Indien de raad er zelf niet naar vraagt vindt geen expliciete verantwoording plaats. Controle of de gestelde doelen met behulp van subsidieverstrekking zijn behaald kan daardoor door de raad niet worden uitgeoefend.'