Gemeente schrijft zwarte cijfers

In weerwil van de aanhoudende stroom van sombere berichten over de financiële positie van de gemeente Almelo liet deze vorige week weten 2015 af te sluiten met een positief saldo van 10,7 miljoen euro.

De vlag kan echter nog niet uit want het gaat om het voorlopige jaarresultaat. Definitieve cijfers zijn op onderdelen namelijk nog niet bekend. Oorzaak is ondermeer de vertraging die de Sociale Verzekeringsbank heeft opgelopen in de eindverantwoording van de Pgb's en alle zorgaanbieders hebben nog niet hun rekeningen ingediend bij de gemeente. Informatie die van groot belang is omdat het voordelige resultaat op de jaarrekening 2015 grotendeels (4,9 miljoen) te danken is aan een besparing op de Wmo en de jeugdhulp. Op de post 'sociale uitkeringen' werd 1,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en op 'lokaal onderwijs', 'welzijn' en 'volksgezondheid' 1,1 miljoen. Op milieu, wegen, straten en pleinen werd bijna een miljoen minder uitgegeven dan verwacht. Op een aantal andere posten werd juist ruim een half miljoen meer uitgegeven. Voor de Wmo en jeugdhulp was in totaal € 64,5 miljoen beschikbaar en tot eind maart dit jaar was hiervoor € 59,6 miljoen uitgegeven. De gemeente wijst bij de bekendmaking van de hiervoor genoemde cijfers op het incidentele karakter van het voordeel over 2015. Rijksbezuinigingen worden namelijk geleidelijk doorgevoerd waardoor de beschikbare gelden jaarlijks minder worden.