Onlangs werd deze kwestie aangekaart door de families Bolk en Wilmink, helaas komen zijn niet in aanmerking voor kabels onder de grond
Onlangs werd deze kwestie aangekaart door de families Bolk en Wilmink, helaas komen zijn niet in aanmerking voor kabels onder de grond (Foto: )

Hoogspanningskabels buitengebied

ALMELO - Almelo wil de hoogspanningslijn tussen de wijken Nijrees en het Groeneveld graag onder de grond krijgen. In eerste instantie zou het om ondergrondse kabels binnen de bebouwde kom gaan. ‘Onderzoek en vervolggesprekken met netbeheerder TenneT maken duidelijk dat de variant waarbij de kabels óm de stad heen ondergronds verkabeld worden ook financieel haalbaar is’, aldus wethouder Eugène van Mierlo van Duurzaamheid. Het Rijk betaalt ook aan deze variant 80% mee.

In april dit jaar presenteerde het college tijdens een politiek beraad een aantal varianten voor de eventuele verplaatsing of verkabeling van de hoogspanningslijn. De raad steunde de variant waarbij de 110 kilovolt kabelverbinding binnen de bebouwde kom ondergronds gebracht zou gaan worden. Van Mierlo: ‘Wel vroeg de raad ons als college om nogmaals de variant te onderzoeken waarbij de kabels buiten de bebouwde kom, langs de westzijde van de stad, ondergronds gaan.’ Wens bewoners De variant waarbij de kabels aan de stadsranden ondergronds gaan, is ingebracht door bewoners in het Tusveld, waar ook hoogspanningsmasten staan.

In de nu voorgestelde variant gaat de lijn ondergronds vanaf het Nijrees tot voorbij het Groeneveld, aan de zuid- en de westzijde om de stad heen. Daarmee verdwijnen 12 hoogspanningsmasten, 1 mast meer dan in de aanvankelijk voorgestelde variant. In het gebied Tusveld blijft de hoogspanningsmast echter staan, vanwege de aanwezigheid van een 380 kilovolt-leiding, de zwaarste spanning die we in Nederland hebben.

Kosten 

De door bewoners gewenste variant blijkt na vervolggesprekken met TenneT haalbaar. De totale kosten voor deze variant zijn naar schatting € 14,1 miljoen euro. Hieraan draagt het Rijk € 11,25 miljoen bij en de provincie Overijssel € 950.000. De eigen bijdrage van de gemeente komt op € 1.866.832. Almelo kiest ervoor om het bedrag in 40 jaar af te schrijven. De zogenaamde kapitaallasten bedragen € 65.339 in het eerste jaar van afschrijving en lopen vervolgens jaarlijks af. Wet VET De Wet Voortgang Energietransitie (VET) maakt het mogelijk om hoogspanningstracés te verplaatsen of te verkabelen, waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 80% van de investering voor haar rekening neemt als het, zoals in Almelo, om een aangewezen tracé gaat. Van Mierlo: ‘Dit is een unieke kans die we als stad moeten benutten.’

Vervolg 

Na de definitieve keuze van de gemeenteraad voor een variant zal de gemeente netbeheerder TenneT opdracht geven voor een basisontwerp. De voorbereidingen vergen ruim 4 jaar. Het is de verwachting dat het werk op z’n vroegst over 5 jaar wordt opgeleverd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden