Logo almeloosweekblad.nl


Almelo wil 'tafelzilver' verkopen om broekriem niet verder aan te trekken

ALMELO – Een structurele bezuiniging van 50 miljoen euro sinds 2010 met een inkrimping van 200 fte aan medewerkers en een afschrijving van 110 miljoen euro op de grondposities binnen het gemeentelijk grondbedrijf is voor Almelo niet genoeg om binnen het voorgenomen tijdspad tot 2020 uit het dal te klimmen. Op zich liep het meerjarenplan tot 2016 goed mede dankzij tariefsverhogingen, maar Rijksbezuinigingen op gedecentraliseerde taken als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en Jeugdzorg hebben in 2016 opnieuw geleid tot oplopende tekorten tot een bedrag van 7 miljoen euro, zo leerde de behandeling van de Perspectiefnota 2018 in de Almelose gemeenteraad. Opnieuw dus een bezuinigingstaakstelling om dat weer in het gareel te krijgen. Daarbij kijkt de provincie als toezichthouder over de schouder mee.

Tafelzilver
Een zware opgave waarbij opnieuw in 'eigen vlees' wordt gesneden door de ambtelijke structuur te wijzigen en verder te laten krimpen maar ook met de intentie om het 'tafelzilver' te verkopen om burgers en bedrijven in de stad niet nog zwaarder te belasten. Zo lijkt het er op dat de aandelen van netbeheerder Enexis, waterleverancier Vitens en afvalverwerker Twence in Hengelo in de 'ramsj' gaan om de financiële gaten te dichten. De aandelen Enexis hebben een boekwaarde van 10 miljoen euro en van Vitens zo'n 14 miljoen euro. Bij verkoop kan dan een deel van de schuld worden afgelost. Mocht dat doorgaan, vallen de structurele winstuitkeringen weg. Iets anders is dat bij de verkoop van de aandelen van Twence. De andere Twentse gemeenten willen Twence juist behouden en verwelkomen juist het Duitse Münster als medeaandeelhouder. Almelo wil echter verkopen om de opbrengst te besteden aan de financiering voor de nieuwe Agenda voor Twente `7,50 euro per ingezetene. Het restant wil de gemeenteraad besteden aan een eigen eigen Almelose investeringsagenda voor de komende jaren maar dat is wel gekoppeld aan een verkoop waarvan de waarde in de boeken een bedrag is gekoppeld van 14 miljoen euro. Gaat Twence uiteindelijk niet in de verkoop, haakt de gemeente dus af bij de nieuwe (investerings-) Agenda voor Twente.

Niet genoeg
De verkoop van voornoemde aandelen is echter niet genoeg, gelet op het structurele tekort in de sociale sector. Daarvoor komt uiteindelijk de 'kaasschaaf' weer uit de la voor structurele bezuiniging van 6 euroton op de uitvoering van de Participatiewet, 2 euroton bezuiniging op de persoons gebonden budgetten en ook de onderwijshuisvesting moet met 2 euroton een veer laten.
De raadsfracties Lokaal Almelo Samen (LAS), VVD en Democaten.NU drongen met het indienen van een amendement aan om vast te leggen dat in 2019 niet meer geld mag worden uitgegeven dan het 'slordige' 2,5 miljoen euro dat de gemeente uitgaf in 2016 aan inhuur van tijdelijke medewerkers. De motovatie hiervoor ligt in de al sinds jaren oplopende geldstroom voor tijdelijke inhuur. Die motie werd uiteindelijk verworpen. Opvallend genoeg dienden de vele raadsfracties in een dag van 12 uur vergaderen en schorsen ook weer veel moties en amendementen in die 'wenslijstjes' moesten financieren maar uiteindelijk viel het gros af wegens gebrek een steun van een meerderheid. In november tijdens de Begrotingsbehandeling 2018 moet de gemeenteraad besluiten of het minderheidscollege van B&W alle opdrachten goed heeft vorm gegeven of zo nodig nog e.e.a. moet worden bijgesteld.
 

5 reacties
Meer berichten